Skip to main content
Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Vakopleiding tot extern organisatiecoach

September 14, 2023

TRAJECT VAN VIJF MAANDEN

Zit je momenteel in een rol waar je wil, kan of mag bijdragen aan organisatievernieuwing? Dan is deze residentiële opleiding iets voor jou. Het is immers door de manier waarop een organisatie ontworpen is en hoe die wordt aangestuurd dat het een plek wordt waar menselijk potentieel verschrompelt of begint open te bloeien. Dit programma levert trouwens Continuing Coach Education Units (CCEU’s) op voor je (her)accreditatie als coach bij de International Coaching Federation.

Welke Vakopleiding tot organisatiecoach kies je?

We organiseren de Vakopleiding tot organisatiecoach al bijna 10 jaar. De begeleiders doen er alles aan om de inhoud en de aanpak van de opleiding voortdurend te verfijnen. Ondermeer daarom werd ervoor gekozen om de opleiding vanaf 2022 op te splitsen in twee parallelle trainingen:

Beide opleidingen tappen uit dezelfde bronnen natuurlijk, mede omdat Philippe Bailleur en Annette Meulmeester (de hoofdbegeleiders van beide trainingen) nauw samenwerken als organisatiecoaches in de praktijk. Daarenboven zijn ze samen auteur van meerdere artikelen. Hier kan je een artikel vinden, geschreven door Annette en Philippe, waarin ze de opsplitsing van deze opleiding nog wat verder duiden. In de praktijk zien ze immers dat er meer en meer nood is aan interne organisatiecoaches die de fakkel kunnen overnemen eens een externe coach uit beeld verdwijnt.

 • Het verschil tussen beide vakopleidingen zit in wezen op volgende vlakken:
  Als externe coach speelt je lidmaatschap veel minder en word je gevraagd vanuit een bepaalde plek van een organisatie. Als interne coach, blijf je medewerker, hang je ergens op in de organisatie en speelt je lidmaatschap veel meer. Dit creëert een ander spanningsveld, een andere dynamiek in de begeleiding. Beiden hebben hun voor- en nadelen en net daar willen we meer rekening mee kunnen houden in de opleidingen.
 • De Vakopleiding tot extern organisatiecoach biedt ruimte voor casuïsitiek komende uit alle lopende projecten, bij verschillende organisaties. De Vakopleiding tot intern organisatiecoach – gezien je in één en dezelfde context werkt – evolueert mee met het werk dat je doet binnen de eigen organisatie. De casuïstiek en het onderdeel zijn van de dynamieken van de organisatie is hier dus meer leidend.

Coachen van levende systemen

In tijden van schaarser wordende middelen, stijgende loonkost, toenemende werkdruk en groeiende complexiteit hebben we er alle belang bij om organisaties zo goed mogelijk te ontwerpen. In meer en meer organisaties is de nood aan organisatiebrede verandering trouwens heel voelbaar. En net dan, kunnen organisatiecoaches een positief verschil maken.

Het begrip ‘coachen’ is niet nieuw in relatie tot individuen of teams. In relatie tot organisaties is het nog een relatief nieuw begrip terwijl de principes van waaruit een coach werkt net heel effectief zijn voor het begeleiden van organisatievernieuwing in een VUCA-wereld. Vandaar deze vakopleiding.

De opleiding reikt handvatten aan om – ook al is er nood aan organisatiebrede verandering – klein te beginnen en zo stap voor stap grip te krijgen op het grotere geheel van de organisatie. Het verschil zit niet in een mysterieus ingrediënt maar in het gestaag bouwen aan organisaties, volgens een aantal principes. De opleiding leert je kijken naar organisaties als levende systemen. Het potentieel van mensen staat in deze aanpak centraal, geen procedures, machines of bestaande organisatiemodellen. Bovendien leer je hoe je, als architect van een organisatie, een ‘thuis’ kunt bouwen voor een levend systeem. Een thuis die afgestemd is op wat mensen en groepen nodig hebben om het beste van zichzelf te kunnen geven afgestemd op de doelen van de organisatie.

45% van de werkende Vlamingen heeft geen “werkbare” job omdat hun job psychisch vermoeiend is, onvoldoende motiveert, te weinig leermogelijkheden biedt en/of zorgt voor een onevenwicht in de privé-werkbalans. Voor hen is werken tot 65 jaar een niet zo aangename gedachte. Daarenboven is er nog een groot percentage mensen die niet (meer) werkt in een organisatie omdat ze niet kunnen, willen of mogen. Het stijgend aantal burn-out gevallen is hier trouwens een veelzeggend symbool van.

Toch is de kracht die organisaties kunnen genereren belangrijk. Het kunnen immers plekken zijn waar mensen zich ten volle kunnen ontplooien. Meer zelfs, sommige organisaties slagen erin om het potentieel van mensen te bundelen om zo een positief verschil te maken in onze maatschappij waardoor organisaties ‘forces for good’ kunnen zijn. Veel mensen zouden zich terug aangetrokken voelen tot zo’n organisaties. En daar zou onze planeet wel bij varen. Er is echter werk aan de winkel. We zullen samen moeten stilstaan bij hoe we organisaties anders kunnen inrichten, rekening houdend met het feit dat de wereld de voorbije jaren extreem veranderd is en de komende jaren nog verder zal veranderen. Men spreekt soms van een Copernicaanse omwenteling … dat is niet zomaar.

Wil je mee bouwen aan organisatievernieuwing? Daar kan je als organisatiecoach bij helpen.

Doelgroep

Voor iedereen die zijn schouders wil zetten onder organisatievernieuwing en dit vanuit een coachend perspectief, meer concreet mensen, extern aan de organisatie, die een ondersteunende rol vervullen op het vlak van organisatieontwikkeling zoals externe adviseurs, externe consultants, externe coaches, interim managers, …

Werk je in een organisatie en wil je dit vak in de vingers krijgen vanuit een interne rol – een rol waar meer en meer organisaties voor kiezen – dan kan je ook overwegen om de Vakopleiding tot intern organisatiecoach te volgen. Die opleiding is eerder gericht op managers, HR(D) managers, P&O adviseurs, stafmedewerkers, preventie adviseurs en andere interne professionals.

Schrijf je hier in

Programma

Module 1 – De kern van organisatiecoaching

Is organisatiecoaching meer dan een nieuwe naam? Waarom is dit ‘vak’ net nu relevant? Wat onderscheid organisatiecoaching van andere, gelijkaardige disciplines? Wat heb je als organisatiecoach net wel of net niet te bieden? Hoe maak je dat duidelijk bij potentiële opdrachtgevers?

Door deze en andere vragen te exploreren bepalen we samen wat een organisatiecoach onderscheidt. Dit gebeurt afgestemd op de 11 kerncompetenties van het ICF. Die inzichten geven vervolgens richting aan het eigen ontwikkelproces – als organisatiecoach – doorheen de rest van de opleiding.

Reeds tijdens deze eerste module komen al een eerste reeks methodieken aan bod die meteen toepasbaar zijn in de eigen praktijk.

Module 2 – Vermogens in ontwikkeling brengen afgestemd op de noden van de organisatie

Een organisatiecoach helpt vermogens vrij te maken zodanig dat de organisatie haar doelen kan bereiken. Daarom leer je tijdens deze module hoe je de uitdagingen van een organisatie kunt begrijpen en vertalen naar ontwikkeling op verschillende niveaus: individu, groep en organisatie. Vervolgens leer je effectief en helder contracteren, rekening houdende met die verschillende niveaus.

Om die vertaling vlot te kunnen maken is inzicht nodig in de structuur onderliggend aan de ontwikkeling van individueel en collectief potentieel. Effectieve interventies vloeien nl. voort uit die inzichten. Hierdoor word je een stuk effectiever in het ontwerpen van interventies, los van de methodieken van waaruit je puurt.

Heel veel potentieel begint zich spontaan te ontwikkelen doordat blokkades weggenomen worden. Die leren detecteren en hefbomen leren inzetten ter ondersteuning van de gewenste ontwikkeling maakt ook deel uit van deze module.

Tijdens dit blok worden de eerste stappen gezet in het systemisch fenomenologisch werken. Na deze module zal je een aantal van deze inzichten en principes kunnen toepassen in je eigen ontwikkeling en/of praktijk als organisatiecoach.

Module 3 – Interventies ontwerpen tot op het vlak van het design van de organisatie

Tijdens deze module bouwen we verder op de twee voorgaande modules en met name door nog een stuk dieper te duiken in wat interventies effectief maakt. Al te vaak zijn begeleiders verslingerd aan hun eigen – off the shelf – concepten en modellen waardoor ze onvoldoende aansluiten op wat er nodig is om een organisatie echt in ontwikkeling te brengen … op zoek naar aanknopingspunten om met hun toolbox aan de slag te kunnen gaan.

‘A Fool with a Tool stays a Fool.’

Deze module leert je interventies ontwerpen op maat, rekening houdende met de complexiteit waar organisaties mee te dealen hebben. Je vertrouwde methodes krijgen hierdoor mogelijks een nieuwe dimensie. Ook hier weer is er voldoende ruimte om de aangereikte concepten te leggen naast je eigen praktijk. De eerder aangereikte principes raken tijdens deze module verder geïntegreerd. De puzzelstukken die eerder aan bod kwamen, klikken stap voor stap in elkaar.

Net omdat het verlangen van een externe organisatiecoach gaat over het maken van een positief verschil, ook na je vertrek, staat effectiviteit en duurzaamheid centraal tijdens deze module. Je wil immers niet dat een organisatie afhankelijk blijft van jouw aanwezigheid, een essentiële houding van een coach. Om wat je in beweging hebt helpen brengen verder te verankeren, dien je vaak te werken volgens het volgende principe:

‘I do it – We do it – You do it’

Op die manier zorg je ervoor dat de organisatie verder kan en vaak dient zich dat te vertalen tot op het vlak van het design van de organisatie. Daar biedt dit blok de nodige handvaten voor want te vaak nog belemmert het design van de organisatie de verdere integratie en/of ontwikkeling en valt alles stil eens de samenwerking met de externe organisatiecoach stopt. Net hier is het trouwens bijzonder om de fakkel te kunnen doorgeven aan interne organisatiecoaches, leerden we uit de praktijk. Net dan is het handig als beiden dezelfde taal spreken.

Module 4 – Op zoek naar het organiserend principe van een organisatie – met Jan Ardui

Levende systemen ontwikkelen zich in een bepaalde richting en vanuit een bepaalde logica. Zo hebben ze een immuunsysteem en soms is er zelfs sprake van systeemtrauma. Om duurzame verandering mogelijk te maken is het belangrijk om te leren afstemmen op de geschiedenis, de patronen en de dynamieken van een levend systeem. Te snel of zonder afstemming interveniëren, zorgt vaak voor neutralisering of in extremis een omgekeerd effect. De kernpatronen van een levend systeem in kaart brengen, is de rode draad van dit blok want organisaties hebben een zichtbare bovenstroom en een minder zichtbare onderstroom. Die onderstroom bepaalt wat zich wel of niet zal kunnen ontvouwen in een organisatie. ‘Culture eats strategy for breakfast’, is in die zin een bekende uitspraak van Peter Drucker.

Via Systemic Presence leer je de onderstroom van organisaties op te pikken zodat je interventies aansluiten op de eigenheid van de organisatie. Zoniet raken interventies – hoe groots die ook mogen zijn – geneutraliseerd door het immuunsysteem van de organisatie. Door patronen te leren detecteren, krijg je meer voeling met de onderstroom van een organisatie, die uiteindelijk een levend systeem is. Via groeiend inzicht in patronen, leer je vervolgens werken op het samenspel tussen de verschillende delen van een organisatie. Het potentieel van een organisatie ontsluit zich immers door de kwaliteit van dat samenspel.

De inzichten aangereikt in deze module zullen je helpen om te werken met die onzichtbare dynamieken. Het brengt je als het ware dichter bij de handleiding van een organisatie. Tijdens deze module krijg je verder inzicht in de kernaspecten voor Systemic Presence, cruciaal voor organisatiecoaching. Hierdoor leer je jezelf beter inzetten als instrument.

Module 5 – Werken met groepen & Sense Making – met Annette Meulmeester

Een cruciale factor in het werken met organisaties zijn groepen. Zeker als die met complexiteit worden geconfronteerd. Net dan moet de wijsheid van groepen – de wijsheid tussen de neuzen – aangeboord worden om de relevante – soms tegenstrijdige – perspectieven bij elkaar te brengen. Dat krijgt vorm door het voeren van generatieve dialogen. Dit soort dialogen zijn noodzakelijk voor Sense Making: het collectief vermogen dat essentieel is om te kunnen navigeren op onbekend terrein. Annette en Philippe hebben samen een bijzonder rijk palmares opgebouwd op dit vlak en net vanuit die ervaring nemen ze je tijdens dit blok mee in de interne keuken van dit aspect van organisatiecoaching.

‘Changing Conversations – Changing Organizations’

Kunnen werken met groepen vormt een belangrijke basis voor dit soort werk. Hiervoor heb je natuurlijk stil te staan bij je eigen opgebouwde ervaring met groepen en hoe groepen je – al dan niet bewust – hebben gevormd. Tijdens dit blok boren we die ervaringen aan zodanig dat je die bewuster kunt gebruiken in je praktijk. Die inzichten vormen trouwens een belangrijk element om dieper te leren luisteren naar de groepsdynamiek en ondersteunen de ontwikkeling van jouw vermogen om systemisch fenomenologisch te leren werken met groepen. Een praktisch maar intens blok.

Module 6 – Integratieblok

Doorheen de opleiding word je uitgenodigd om de aangereikte materie toe te passen in de praktijk. Op die manier krijg je de kans om de inhoud van de opleiding te integreren, concreet te experimenteren in de praktijk en feedback te verzamelen ter ondersteuning van je professionele ontwikkeling als extern organisatiecoach. Er is tijdens de opleiding regelmatig tijd om stil te staan bij de integratie van de aangereikte concepten. Je wordt sowieso aangemoedigd om uit te wisselen met de andere deelnemers tussen de modules.

Dit alles leidt tot een eindpresentatie waarin je als deelnemer toont hoe je met de opleiding aan de slag bent gegaan en dit zowel op het vlak van je persoonlijke/professionele ontwikkeling als op het vlak van je werk in het begeleiden van organisaties.

Deze uitwisseling levert gerichte feedback op en biedt je een inkijk in hoe de aangereikte concepten vertaald worden in de praktijk. Een bijzonder intense en leerrijke manier om alles bij elkaar te zien komen. Dit finale engagement leidt dan ook tot het certificaat dat hoort bij deze vakopleiding.

Achterliggende principes

Philippe Bailleur ontdekte een 5-tal principes waarmee je organisatievernieuwing kan begeleiden. Die principes zijn onderbouwd door tal van stromingen en bijhorende methodieken zoals: Solution Focused Coaching, Systemisch Fenomenologisch Werken, NLP, Positive Deviance, Ericksoniaanse Hypnose, Systeemtheorie, Voice Dialogue, Appreciative Inquiry, Sjamanisme, Corporate Transformation Tools (Richard Barrett), Design Thinking, Theory U, werken met Systeem Trauma, AQAL van Ken Wilber, Generative Coaching (Dilts & Gilligan), … . Geen van deze benaderingen zijn normerend of bepalend doorheen de opleiding. Het gaat immers over het effectief leren toepassen en/of combineren van deze methodes in relatie tot het gewenste effect en de eigenheid van de organisatie waar je mee werkt.

Didactische aanpak

Het doel van deze opleiding is om externe organisatiecoaches op te leiden. Daarom is ze heel praktisch ingericht. De eigen casuïstiek en het eigen werk zullen de rode draad vormen doorheen de opleiding. In die zin is het kunnen toepassen of kunnen starten met toepassen van het geleerde in de praktijk een voorwaarde voor deelname. Daarenboven zal er ook stilgestaan worden bij jezelf als begeleider van organisatievernieuwing.
Er worden maar 12 deelnemers toegelaten in de opleiding.
Tussen de modules zal je uitgenodigd worden om te experimenteren en om bepaalde topics verder uit te diepen. Je zal ook uitgenodigd worden om oefen- of intervisiegroepjes te vormen om de materie verder uit te puren tussen de modules. Er zal in die zin regelmatig gepeild worden naar de integratie van de aangereikte materie.
Net omdat het een intensief traject is, zal je deelname aan de opleiding voorafgegaan worden door een intakegesprek. Dat wordt gepland kort voor de start van de opleiding. Die data worden zo snel mogelijk gecommuniceerd met de deelnemers.
Coachen is het fundament van deze opleiding. In die zin werden de 11 kerncompetenties, bepaald door de International Coach Federation, als rode draad gehanteerd doorheen de hele opleiding. Philippe is trouwens zelf MCC gecertifieerd bij het ICF.
Het leermateriaal zal digitaal ter beschikking gesteld worden via Google Drive. Tijdens de modules wordt er vaak verwezen naar verdere literatuur zodanig dat je dieper kan duiken in de materie. Doorheen de hele opleiding kan je contact opnemen met de trainer/coach als klankbord zodanig dat je je ondersteund voelt in de praktische toepassing van de aangereikte materie.
Aansluitend aan de opleiding zal je toegang krijgen tot een social media platform om verder uit te wisselen met alle organisatiecoaches die de opleiding gevolgd hebben. Na de opleiding kan er mentoring, coaching en/of begeleiding voorzien worden om de opleiding verder te integreren in je dagelijkse praktijk. Dat kan dan concreet afgestemd worden met Philippe.

Leermateriaal

 • Uitgebreid digitaal materiaal via Google Drive
 • Het boek “Architect van je Organisatie” van Philippe Bailleur
 • Een schat aan bijkomend, ondersteunend leermateriaal

Evaluatie

Doorheen de opleiding word je uitgenodigd om een project te doen in de praktijk. Op die manier krijg je de kans om de inhoud van de opleiding te integreren, concreet te experimenteren in de praktijk en feedback te verzamelen ter ondersteuning van je persoonlijke ontwikkeling als organisatiecoach. Er is tijdens de opleiding regelmatig tijd om stil te staan bij de voortgang van het project en je wordt als deelnemer aangemoedigd om elkaar – tussen de modules – op te zoeken voor intervisie. Het engagement van het eindwerk wordt vermeld op het certificaat dat op het einde van de opleiding wordt overhandigd.

De Vakopleiding tot organisatiecoach is erkend door ICF

De Vakopleiding tot organisatiecoach is goedgekeurd door ICF (International Coaching Federation) als CCE (Continuing Coach Education). Dat wil zeggen dat deze training voldoet aan de hoge kwaliteitsnormen van ICF. CCE programma’s worden door ICF beschouwd als voortgezette vorming voor wie zich verder wil verdiepen in het coachvak.

Deelname aan de vakopleiding geeft recht op 60 Continuing Coach Education Units (41 CCEU’s voor Core Competenties en 19 CCEU’s voor Resource Development). Dit is de hoeveelheid CCEU’s die nodig is om een PCC accreditatie te hernieuwen. Na het beëindigen van de vakopleiding, ontvang je een certificaat met vermelding van die CCEU’s.

Subsidiemogelijkheden voor deze opleiding

Wist je dat je als deelnemer wellicht recht hebt op één of meerdere opleidingssubsidies? Je leest er hier alles over.

Deze opleiding komt specifiek in aanmerking voor:

Schrijf je hier in

 

Terugblikken

Een terugblik van ex-deelnemers van de eerste 3 groepen van deze vakopleiding.

Deze opleiding transformeert zo sterk dat ik onmogelijk kan blijven doen wat ik deed en hoe ik het deed. De opleiding creëert een diepgang die zoveel nieuwe paden laat zien ..

Dries Devriendt, Verantwoordelijke mens-, team- en organisatieontwikkeling voor Solucious, Colruyt Group

Een zeer stevige opleiding, die enige voorkennis en ervaring vergt met het werken met organisaties, maar die zowel erg verdiepend als verbredend is. Een ‘must follow’ voor iedereen die aan de slag wil met het future proof begeleiden van organisaties in onze complexe bedrijfswereld. De begeleiders zijn stuk voor stuk pur sang vakmensen, die hun kundigheid gepassioneerd delen en die vooral inzetten op het overdragen van een bepaalde visie en benadering op transformatie eerder dan op het doorgeven van standaard-trucjes of -methodieken. Net daardoor beklijft deze opleiding.

Ann Bayart – coach, Meanders Consulting Bayart

Trainers

Philippe Bailleur
Na zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire School werkte Philippe een aantal jaren op de militaire luchtmachtbasis van Melsbroek. Net toen hij in 1996 aangesteld werd als personeelsverantwoordelijke, crashte één van de C-130 transportvliegtuigen van de Belgische luchtmacht in Eindhoven. Alle bemanningsleden (BE) en de meeste passagiers (NL) kwamen om het leven. 41 families werden rechtstreeks getroffen en nog veel meer vrienden en collega’s.

Deze ingrijpende gebeurtenis zorgde voor een kentering in zijn loopbaan: hij koos voluit voor het pad van organisatie- en persoonlijke ontwikkeling. Philippe combineert ondertussen al meer dan 20 jaar een aantal professionele rollen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:

Hij werkt als organisatiecoach in de – soms taaie – praktijk van zowel kleine als grote organisaties. Waar hij tegenaan loopt in de praktijk, prikkelt hem steeds om op onderzoek te gaan. Dit via allerhande opleidingen, verdiepende vakliteratuur, uitwisseling met collega’s en introspectie. Daaruit ontstaan vaak nieuwe concepten die hij als auteur graag vertaalt in blogs, artikels en boeken. Deze ervaringen geeft hij vervolgens als teacher, en met veel passie, door via tal van langlopende opleidingen.
De drijfveer achter dit vliegwiel is het ondersteunen van organisaties om Forces for Good te worden: goed voor de planeet, goed voor de maatschappij, goed voor de organisatie zelf én uiteraard de medewerkers.

Annette Meulmeester
Haar diepe fascinatie voor de dynamiek tussen mensen vormt al jaren de rode draad in het werk van Annette en inspireert haar tot continu leren, ontwikkelen en delen van haar kennis van en inmiddels ruime ervaring met het coachen van organisaties, individuen en teams. De steeds sneller veranderende en complexer wordende maatschappij waarin we leven, daagt organisaties meer en meer uit om zich te verhouden tot een nieuwe realiteit, waarin adaptief vermogen en het laveren op onbekend terrein belangrijker wordt. In haar praktijk als organisatiecoach richt Annette zich op het ondersteunen van teams, organisaties en hun leiders in de transitie die dit vraagt. Ze streeft ernaar om samen met haar opdrachtgevers en samenwerkingspartners het welzijn in organisaties te vergroten en anderen te faciliteren in het ontsluiten van hun potentieel. Dit doet ze vanuit een systemisch perspectief, waarbij ze haar scherpe antenne voor dynamieken in de onderstroom combineert met een warme, toegankelijke stijl en een gezonde dosis concreetheid. Na haar studie organisatiekunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam startte Annette haar loopbaan in 2001 als verandermanager bij een verzekeraar, waarna ze in 2007 de overstap maakte naar een adviesbureau waar ze zich verder specialiseerde op het gebied van executive (team)coaching, groeps- en psychodynamica. Sinds 2012 is Annette mede eigenaar van Scafander en treedt ze regelmatig op bij een aantal business schools als docent, trainer en coach.

Jan Ardui
Jan Ardui is Gestalt Psychotherapeut en internationaal NLP trainer. Sinds 1986 is hij actief als zelfstandig consultant, trainer en executive coach in diverse bedrijven in Europa waaronder Hewlett Packard Europe, Volvo Cars, Sony Europe, Luxottica, Telecom Italia, Ferrari, ABN Amro Bank, Ermenegildo Zegna, Barilla, Cheisi Pharmaceutical en Krauthammer University. Hij onderwijst Systemic Coaching in Italië, Frankrijk, Rusland en Marokko. Zijn benadering die NLP met systemisch denken combineert, garandeert een verdiepend leerproces waarbij het omarmen van de complexiteit leidt naar de kern van wat aanwezig is in een systeem. Hij ontwikkelt momenteel een model van coaching dat het modelleren van excellentie van een individu, een team of een organisatie als focus heeft. Daarbij is het exploreren van het organiserend principe en de generatieve complementariteiten een centraal gegeven. Hij is co-auteur van ‘When Performance Meets Alignment: A Compass for Coaching and Mentoring.’

Prijs

 • € 5 895,00 excl. BTW en incl:
  alle begeleiding, didactisch materiaal, en het volledige verblijf op de Heerlijckyt met alle maaltijden en overnachtingen in stijlvolle single kamer.
 • Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Data

 • 14.09.2023 (09:30 – 18:00) – 15.09.2023 (09:00 – 17:00)
 • 12.10.2023 (09:30 – 18:00) – 13.10.2023 (09:00 – 17:00)
 • 16.11.2023 (09:30 – 18:00) – 17.11.2023 (09:00 – 17:00)
 • 07.12.2023 (09:30 – 18:00) – 08.12.2023 (09:00 – 17:00)
 • 08.01.2024 (09:30 – 18:00) – 09.01.2024 (09:00 – 17:00)
 • 01.02.2024 (09:30 – 18:00) – 02.02.2024 (09:00 – 17:00)

 

Schrijf je hier in


Over je verblijf op de Heerlijckyt

Je verblijft in een kasteeldomein omgeven door 30 ha natuur. Je kan er tussen je opleiding of workshop door wandelen, genieten aan de vijver of je energie opladen aan oeroude bomen en krachtplekken. Breng dus zeker je wandelschoenen mee.

Je verblijf is inclusief: 

 • alle Heerlijcke maaltijden
 • doorlopend koffie, thee, levend water, frisdranken, versnaperingen, huisgemaakte vieruurtjes & fruit
 • overnachting in stijlvolle kamer. Je kan kiezen voor small, medium of large & single of shared volgens beschikbaarheid
 • Snel inschrijven geeft meer keuzemogelijkheden
 • Tijdens de zomer kan je ook kamperen, dit geeft je korting op je verblijfskost

exclusief: drankjes uit de bar

Graag langer blijven of vroeger komen? 

Dat kan! Ook dit kan je als als extra optie kiezen bij je boeking.

Other

When?
yearprogram
How?
Systems Thinking / Strategy